/

Lastefond

Lastefond

Lastefondi eesmärgid on:
Võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid;
mõjutada raskelt haigelt laste ravi ja tugiteenuste rahastamise poliitikat;
aidata kaasa lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele;
teadvustada ja avalikustada lastele suunatud arstiabi korralduse ning tugiteenuste pakkumisega seotud probleeme;
edendada lastele antava arstiabi kvaliteeti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates kliinikumi struktuuriüksustes;
suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel esinevate haiguste teket ja arengut ning tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi;
propageerida laste, noorukite ja nende pereliikmete hulgas tervislikku eluviisi.

Oma tegevuses juhindume järgmistest põhialustest ja -mõtetest:
Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral).
Aitame haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi TÜ Kliinikumis või mitte.
Tõstatame koos toetuse andmisega võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, kuidas probleemi lahendada.
Toetame abivajajavaid lapsi solidaarsuse põhimõttel: kui mõne abisaaja nimele laekub annetusi rohkem, kui konkreetne laps vajab, suunab fond need teiste oma abisaajate ravikulude katmiseks.
Katame abisaaja raviga seotud kulud reeglina ainult arvete alusel vastavalt varem esitatud ja nõukogus heaks kiidetud taotlusele, mitte ei kanna määratud toetussummat abisaaja kontole. Kui seda erandjuhtudel ka tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetusega), on abisaaja kohustatud Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja kulutšekid.
Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui ka tugiisik. Selle laekumise järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid, palub vajadusel lisainformatsiooni ja esitab taotluse koos selgitustega nõukogule arutamiseks.

14157

0

Jaga

Lastefond.ee

Lisainfo

Vaata teisi teemasid

ROHKEM

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu